Utworzenie, usunięcie produktu

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Utworzenie, usunięcie produktu

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Spisy > Produkty >

Jak dodać lub usunąć produkt?

1_icon

W zakładce Spisy » Produkty kliknij niebieski przycisk + Dodaj 01.

2017-03-16_143037

 

2_icon

Otworzy się strona z kartą produktu. Składa się ona z następujących pól i funkcji i podzielonych na części:

W każdej zakładce wpisz wymagane informacje, a następnie zapisz. W parę sekund nowy produkt pojawi się na kasie. Jeśli będziesz tworzyć kolejne produkty, wykorzystaj przycisk ZAPISZ I DODAJ KOLEJNY. Aktualny produkt zostanie zapisany, a następnie otworzy się strona w celu dodania kolejnego.

uziv_tip_icon

Podczas wpisywania nazwy pozycji działa podpowiadanie z katalogu Dotykačka (dotyczy tylko Republiki Czeskiej). Na podstawie pierwszych wprowadzonych liter oferowane są odpowiednie produkty z kodami EAN. Jest to szczególnie przydatne przy sprzedaży detalicznej. Podpowiadanie działa również podczas dodawania pozycji w kasie.

clip0214

 

2017-11-22_155544_zoom70

 

Podstawowe

Nazwa

Wprowadź nazwę produktu, pod którym będzie wyświetlany na kasach

Kolor

Wybierz kolor pola wyświetlonego produktu na kasach.

Kategoria

Wybierz kategorię, do której będzie należał produkt. Jak utworzyć kategorię jest opisane w rozdziale Kategoria.

Numer produktu

Wewnętrzny numer ID produktu (internalid), generowany automatycznie

PLU

Kod PLU produktu*

EAN

Kod EAN produktu*

Notatka zewnętrzna

Identyfikacja produktu ze strony klienta (np. numer katalogowy)

Krótka notatka

Notatka, która służy dla informacji o produkcie (np. alergeny). Krótka notatka jest drukowana na paragonie.

Opis

Szczegółowy opis produktu przeznaczony dla operatora. Ten opis nie jest drukowany na paragonie.

Opakowanie

Ilość produktu w sprzedawanym opakowaniu

Jednostka

Wybierz, w jakich jednostkach sprzedajesz produkt. Standardowo powinna zostać podana zawsze 1 sztuka. Tylko w niektórych przypadkach, jak np. odliczanie składników z magazynu,należy wybrać inne jednostki.

Etykiety

Rozróżnienie produktów według etykiet. Etykiety oddziel przecinkami. Produkty będziesz mógł wyświetlać według przypisanych etykiet.

Szybkie notatki (warianty)

W tym polu należy wpisać ewentualne warianty produktu (np. steak medium). Podczas przypisania produktu na rachunek, będziesz mógł wybrać odpowiedni wariant i zostanie on także wydrukowany na paragonie.

Wybór konta

Oznakowanie kasy dla systemów księgowych i podatkowych

Wyświetl jako pole

Jeżeli wyłączysz tą funkcję, produkt nie będzie wyświetlony na kasach.

Zezwól na sprzedaż pozycji na wynos

Umożliwi przy tym produkcie sprzedaż na wynos i wybór stosowanej stawki VAT. Więcej informacji na temat tej funkcji znajdziesz w tym rozdziale.

*W celu umieszczenia należy wpisać kod i kliknąć klawisz Enter, możesz w ten sposób wprowadzić kilka kodów dla jednego produktu.

do góry

Ceny

Cena netto

Należy wprowadzić cenę netto produktu

Wprowadzenie ceny

Przełącznik oznacza, że ustawiona cena produktu dotyczy całego opakowania, nie za pojedynczą sztukę.

Cena brutto

Cena zostanie automatycznie obliczona na podstawie stawki VAT i ceny netto

VAT

Wybierz odpowiednią stawkę VAT

Obowiązkowa marża minimalna

Wartość marża (w walucie), która ma być skontrolowana lub doliczona przy magazynowaniu produktu. Poprzez przełączenie przełącznika Wprowadzenie w procentach wprowadzony numer będzie traktowany jak wartość procentowa.

Punkty

Należy wprowadzić liczbę punktów, które zostaną doliczone po zakupie produktu na konta klienta.

Rabat [%]

Wprowadź wysokość rabatu. Jak utworzyć tymczasowe ceny promocyjne znajdziesz w rozdziale Ceny.

Wymagaj wprowadzenia ceny

Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas sprzedaży produktu, system zawsze będzie wymagał wprowadzenia ceny.

Wymagaj wprowadzenia ilości

Włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas sprzedaży produktu, system zawsze będzie wymagał wprowadzenie ilości.

Obliczaj wartość na podstawie czasu

Jeżeli cena pozycji jest obliczana wg czasu, Dotykačka będzie automatycznie wyliczała cenę w zależności od czasu i wystawionych jednostek przez okres parkowania rachunku. Dotyczy np. sprzedaży usług.

Nie łącz rabatów

Jeżeli ta funkcja będzie aktywna, nie zostanie dla tego produktu doliczony ewentualny rabat na cały rachunek.

Promocja (po rabatach)

Jeżeli funkcja jest aktywna, możesz wprowadzić w pole Rabat [%] zniżkę do aktualnej ceny, która zostanie wliczona podczas sprzedaży.

dulezite_sdeleni_icon

Wybrane pozycje jak np. VAT i Cena z/bez VAT nie wyświetlają się, jeśli kasa jest ustawiona poprawnie dla podmiotu niebędącego płatnikiem VAT.

do góry

Zarządzanie porcją

Lista utworzonych porcji (np. 50% porcji, 50% z ceny, 70% porcji, 70% z ceny) Przełącznikiem aktywuje się dostępność wybranej porcji dla danego produktu.

 

Ustawienie Fiskalizacji (Ta opcja nie obowiązuje dla polskiego rynku.)

Sprzedaż w ramach upoważnienia

Umożliwi fiskalizację (rejestrację) dokumentu (produktu) przez inny podmiot, niż ten, który zazwyczaj używa kasy.

Nie fiskalizuj

Przełączenie przełącznika spowoduje, że przy sprzedaży produkt nie zostanie zafiskalizowany (rejestrowany). Można także nie fiskalizować całej kategorię.

Podmioty Fiskalizacji do sprzedaży w ramach upoważnienia

Tu wybierz wcześniej utworzoną jednostkę, na którą produkt po zaksięgowaniu będzie fiskalizowany (zarejestrowany).

 

Magazyny

Odliczaj z magazynu

Wyłączenie tej funkcji spowoduje, że produkt nie będzie odliczany z zasobów magazynowych.

Pozycja produkcyjna

Oznacza wytwarzany produkt.

Sprzedaż wspólna

Włączenie tej funkcji spowoduje, że zezwolisz na wspólną sprzedaż, którą stosuje się dla sprzedaży produktów z opakowaniem zwrotnym.

Podczas sprzedaży w ramach magazynu

Zezwala, uniemożliwia lub wyświetla na kasie ostrzeżenie podczas sprzedaży pozycji, której brak w magazynie.

 

Połączenie

Dodaniem kategorii z innymi produktami możesz utworzyć tzw. grupę kombinacji, która umożliwi przy nabijaniu pozycji głównej, np. pizzy, nabić również pozycje powiązane (np. pieczarki, piwo, ...) lub pozycję darmową. Więcej o kombinacjach znajdziesz w tym rozdziale.

 

Etykiety cenowe

Jednostka opakowania

Współczynnik wyliczony w taki sposób, aby razem z pozycją Jednostki miary pokazywał cenę za wymaganą ilość. Gdy na przykład będziesz chciał dla 250 g opakowania masła wyświetlić cenę za 1 kg, wprowadź tutaj 0,25 i do pozycji Jednostki miary wprowadź Kilogram. Liczba zostanie wyświetlona na etykiecie cenowej.

Jednostki miary

Wymagana ilość, np. kilogram, w obliczeniu proporcjonalnej ceny za wymaganą ilość (patrz przykład w pozycji Jednostka opakowania).

 

Widoczność

W tej zakładce dostępny jest spis wszystkich kas z informacją, czy dany produkt na konkretnej kasie jest wyświetlany czy nie. To zestawienie pozwala na ukrycie wybranych produktów na kasach.

 

Statystyka

Pokazuje sprzedaż produktu za ten i ostatni miesiąc.

 

uziv_tip_icon

PLU, EAN, Notatka zewnętrzna, Etykiety i Szybkie notatki (warianty) można skopiować jako tekst do schowka za pomocą ikony w prawym rogu po najechaniu kursorem myszy. W odpowiednim polu innego produktu można je umieścić za pomocą standardowego skrótu klawiszowego CTRL+V.

clip0306

do góry


Cena zakupu w magazynach

Częścią strony z właściwościami produktu jest także zestawienie Cena zakupu w magazynach. W zestawieniu zobaczysz aktualną ilość magazynową w każdym magazynie i ustawioną cenę zakupu. Cenę zakupu możesz dla każdego magazynu bezpośrednio w tym zestawieniu dostosować. Przyciskiem ZMAGAZYNUJ wybrany produkt zmagazynujesz.

nc

 

poznamka_icon

Jak Dotykačka liczy cenę zakupu?

nakupnicena

Notatka: Dotykačka nie wylicza ceny zakupu według metody FIFO

 

3_icon

Wprowadź wszystkie potrzebne dane o produkcie, a następnie produkt zapisz, klikając przycisk Zapisz w dolnej części strony.

4_icon

Nowy produkt pojawi się na liście produktów. Możesz go przyciskiem 03 ponownie edytować lub przyciskiem. 04 usuń. Usunięte produkty możesz przywrócić.

produkty5

 

uziv_tip_icon

Zamiast usuwania produktu zalecamy go tymczasowo ukryć za pomocą dezaktywacji funkcji Wyświetl jako pole. Kiedy będziesz tworzył nowy produkt, należy edytować ukryty i ponownie go uwidocznić w systemie kasowym.

do góry


Jak przywrócić usunięte produkty?

Listę usuniętych produktów możesz wyświetlić klikając odpowiedni przycisk w nagłówku strony. W zestawieniu usuniętych produktów dla każdego produktu wybierz przycisk Dodaj ponownie, aby móc z nim dalej pracować na kasie. Ponowne naciśnięcie przycisku Usunięte produkty spowoduje powrót do wyświetlania aktywnych (nieusuniętych) produktów.

smazane

do góry