Lista uprawnień użytkownika

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Lista uprawnień użytkownika

Uprawnienia użytkownika dla operacji kasowych i magazynu

Opisany jest stan początkowy, kiedy wszystkie opcje są aktywne. Poniżej podane są informacje o tym, kiedy użytkownik utraci dostęp, jeżeli dezaktywujesz daną funkcję Jak ustawić uprawnienia poszczególnym użytkowników (pracownikom), którzy pracują w systemie kasowym, znajdziesz w tym rozdziale. Użytkownikowi możesz przypisać dwa oddzielne zestawy uprawnień — dla operacji kasowych i aplikacji Magazyn.

Poza prawami dla operacji kasowych czy aplikacji Magazynmożesz także określić, jakie informacje zobaczy użytkownik po zalogowaniu się do chmury Dotykačka. Jednak uprawnienia użytkownika dotyczące chmury Dotykačka są przypisane do odrębnego konta użytkownika i nie są powiązane z kontami pracowników w kasie. Dostęp do chmury Dotykačka może mieć także osoba, która nie pracuje bezpośrednio z kasą, ale potrzebuje np. zestawienia utargu. Procedurę utworzenia konta użytkownika w chmurze Dotykačka i przypisania uprawnień znajdziesz w tym rozdziale.

 

 

Uprawnienia użytkownika dla operacji kasowych

Udostępnij podgląd utargu (wszystko)

Zakaz dostępu do zestawienia utargów. Nie będzie można zobaczyć kompletnego wykazu utargu, sprzedanych pozycji, pracowników, sprzedaży i klientów oraz przesunięć magazynowych w wybranym okresie.

Udostępnij podgląd utargu (dzisiejsze)

Zabroni wyświetlania kalendarza w wykazie utargu. Użytkownik nie będzie mógł wybrać dowolnego okresu dla wyświetlania wykazu utargu. Będzie można przeglądać zestawienie tylko za aktualną zmianę / dzień. Użytkownik nieposiadający tego uprawnienia nie będzie mieć dostępu do raportów.

Edycja produktu

Zakaz dostępu do Zarządzania pozycjami. Użytkownik nie może tworzyć lub zmieniać produktów i kategorii.

Uwaga: jeśli użytkownik ma dostęp do ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM, może w aplikacji MAGAZYN zmienić Nazwę, Kategorię, EAN, PLU i może produkty także przyjmować na magazyn.

Zezwól na edycję użytkownika

Zakaz dostępu do Zarządzania użytkownikami w ustawieniach. Użytkownik nie będzie mógł edytować lub utworzy konta użytkownika. Należy dezaktywować w przypadku, gdy użytkownicy mają dostęp do zaawansowanych opcji Ustawieniach aplikacji. W przeciwnym razie, mogliby zmienić uprawnienia pozostałych użytkowników.

Edycja klientów

Zabroni edytować, dodawać i usuwać klientów. Nadal jednak można będzie ręcznie wybierać klientów (także za pomocą kodu kreskowego) i przypisywać ich do zamówień. Jeśli chcesz ukryć kafelek KLIENT na ekranie głównym, dezaktywuj także prawo MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO WYBORU KLIENTA.

Udzielenie rabatów

Zabroni opcji udzielania zniżki. Użytkownik nie będzie mógł udzielić żadnej zniżki na otwarty rachunek za wyjątkiem, gdy klient ma przypisaną grupę rabatową. Ta zniżka zostanie jako jedyna w tym przypadku zastosowana.

Eksport / import danych

Wyłączy opcję przeprowadzenia ręcznego eksportu kopii zapasowej Dotykački w formacie SQLITE3 i importu danych csv. Zabroni także dostępu do ustawień automatycznej kopii zapasowej. Automatyczna kopia zapasowa będzie zawsze ustawiana i zablokowana wg ostatnich ustawień konta administratora. W razie potrzeby importu kopii zapasowej prosimy zwrócić się do wsparcia technicznego.

Zezwól na wypłatę z kasy

Ukryje przycisk WPŁATY/WYPŁATY na ekranie głównym Dotykački. Nie będzie można utworzyć wpłaty ani wypłaty do kasy. Obie funkcje są bowiem umieszczone pod jednym przyciskiem.

Zezwól na wprowadzenie zmian w ustawieniach aplikacji

Zakaz dostępu do ustawień zaawansowanych Dotykački i edycji mapami stołów.

Zezwól na zarządzanie magazynem

Wyłączy wyświetlanie stanu zasobów magazynowych na kartach produktów w Zarządzaniu pozycjami i wyszukiwaniu. Następnie także ukryje przycisk MAGAZYN na ekranie głównym. Nie będzie można także wejść do aplikacji Magazyn. Szczegółowe uprawnienia do aplikacji MAGAZYN należy ustawić w sekcji PRAWA UŻYTKOWNIKA – MAGAZYN.

Zezwól na usuwanie danych

Nieużywana funkcja – taką samą funkcjonalność ma prawo Zezwól na wprowadzenie zmian w pozycjach zaparkowanych (patrz niżej).

Udostępnij edycję danych źródłowych

Funkcja nie jest używana.

Udostępnij podgląd stanu kasy

Zabroni wyświetlania stanu kasy po zamknięciu kasy. Użytkownik zamknie kasę, ale nie zobaczy ostatecznego stanu kasy.

W przypadku uprawnienia użytkownika Wyświetl utargi można te dane obliczyć za pomocą utargu za zmianę, wpłat i wypłat kasowych.

Zezwól na usunięcie pozycji

Zakaz anulowania zaparkowanych rachunków. Można jednak nadal anulować zapłacone już rachunki.

Zezwól na usunięcie konta

Zakaz możliwość anulowania już zapłaconych lub zaparkowanych rachunków.

Zezwól na wprowadzenie zmian w pozycjach zaparkowanych

Wyłączy opcję zmiany ilości przypisanych pozycji, ich edycji (zmiana ilości, wagi, rabatu, notatki) i usunięcia na otwartych (zaparkowanych) rachunkach.

Ilość sprzedawanych sztuk można zmienić kilkakrotnym klikaniem wybranego produktu na ekranie głównym. Nie będzie możliwości dodawania rabatu do jednego produktu, tylko do całego rachunku. Aktywacja tej opcji razem z zakazem Usuwania danych oczywiście uniemożliwi usuwanie pozycji na rachunku zaparkowanym.

Wydruk paragonu poglądowego

poglądowego na zaparkowanych (otwartych) rachunkach.

Opcja nie jest powiązana z drukiem kopii zapłaconego rachunku.

Drukuj raport

Nie będzie można wydrukować sprawozdania dla poszczególnych użytkowników po zamknięciu kasy. Jeśli nie będzie aktywna domyślnie funkcja Automatycznie drukuj raport dobowy.

Możliwość ręcznego wyboru klienta

Nie będzie można przyporządkować konta klienta do aktualnego lub zaparkowanego rachunku. Klienta będzie można przypisać do rachunku tylko za pomocą wczytania kodu EAN.

Udostępnij podgląd zysków

Nie zostanie wyświetlona kolumna Zysk w Zestawieniu utargów. Jednocześnie ograniczy wydruk zysku podczas zamknięcia kasy.

Udostępnij historię rachunków

Użytkownik nie będzie miał dostępu do opcji Historia.

Zezwól na wystawienia rachunku bez opłacenia

Użytkownik nie będzie mógł zamknąć rachunku jako niezapłacony.

Utworzenie odpisu

Użytkownik nie będzie mógł zastosować metody płatniczej Straty znane.

Otwarcie szuflady kasowej

Jeśli użytkownikowi zostanie odebrane to prawo, kasa nie będzie wysyłać impulsu otwarcia szuflady kasowej. Będzie ją można otworzyć tylko ręcznie kluczykiem.

Zmień sposób płatności

Użytkownik bez tego prawa nie będzie mógł dodatkowo zmienić typu płatności w Historii.

 

Uprawnienia użytkownika dla aplikacji Magazyn

Udostępnij pozycje magazynowe

Zabroni dokonania operacji magazynowych aplikacji Magazyn. Przycisk MAGAZYN będzie stale dostępny na ekranie głównym i będzie możliwe wejście do aplikacji Magazyn. Jednak nie będzie można przeprowadzić w magazynie jakiejkolwiek czynności. Użytkownikowi zostanie wyświetlone okno informacyjne z możliwością zalogowania się innego użytkownika lub powrotu do aplikacji Dotykačka.

Zezwól na przyjęcie na magazyn

Wyłączy opcję przeprowadzenia przyjęcia pozycji na magazyn. Użytkownik nie będzie mieć możliwości zmiany zasobów magazynowych. Użytkownik zobaczy tylko stan zasobów magazynowych. W przypadku aktywnej opcji dla inwentaryzacji, użytkownik może przyjąć na magazyn produkty w ten sposób. Jednak użytkownik nie może przeprowadzić bezpośredniego przyjęcia produktów na magazyn.

Zezwól na wprowadzenie ceny zakupu

Zabroni wprowadzenia ceny zakupu podczas przyjęcia towarów na magazyn. Użytkownik przeprowadzi przyjęcie na magazyn dowolnego produktu, ale nie będzie mógł wprowadzić ceny zakupu. Produkty w tym przypadku system przyjmie na magazyn z poprzednią ceną zakupu.

Zezwól na utworzenie nowego produktu

Funkcja nie jest używana.

Udostępnij podgląd do aktualnych stanów magazynowych

Zabroni wyświetlania aktualnej ilości w magazynie na karcie produktu. Użytkownik nie zobaczy aktualnego stanu magazynu w aplikacji magazynowej. Stan nie zostanie wyświetlony na karcie magazynowej w prawym górnym rogu, ale będzie można go ustalić przy przyjęciu pozycji na magazyn.

Udostępnij inwentaryzację

Nie będzie można wyświetlić Raportu inwentaryzacji w raportach aplikacji Magazyn.

Zezwól na utworzenie inwentaryzacji

Zabroni przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu. Po kliknięciu ikony Inwentaryzacja zostanie wyświetlona informacja o braku uprawnień.

Udostępnij edycję inwentaryzacji

Jeżeli nieaktywna jest także ta opcja ikona Inwentaryzacja zostanie ukryta.

Udostępnij aktualny stan w magazynie podczas inwentaryzacji

Zabroni wyświetlania ilości zapasów magazynowych podczas inwentaryzacji. Zalecamy jednocześnie także dezaktywować opcję Udostępnij aktualną ilość na karcie magazynowej, aby użytkownik nie mógł ustalić stanu magazynu z innego źródła. Użytkownik przeprowadzi inwentaryzację, będzie mieć jednak ukrytą kolumnę pokazującą aktualny stan magazynu i różnicę względem poprzedniego stanu. W ten sposób przeprowadzenie inwentaryzacji będzie możliwe, użytkownik może wprowadzić tylko faktyczną ilość towaru.

Zezwól na utworzenie/edycję magazynu

Ikona Zarządzanie magazynami będzie ukryta. Użytkownik nie będzie mógł utworzyć nowego lub edytować obecnego magazynu.

Udostępnij raporty magazynowe

Ikona Raporty zostanie ukryta. Użytkownik nie wyświetli zestawień transakcji, inwentaryzacji czy przyjęcia na magazyn.

Zezwól na utworzenie/edycję raportów magazynowych

Zabroni eksportu raportów do pliku na pamięć wewnętrzną urządzenia. Nie będzie także do dyspozycji opcja wysyłania eksportu e-mailem. Użytkownik może wyświetlić raporty, ale nie przeprowadzi eksportu danych.

Udostępnij listę dostawców

Ukryje ikonę Zarządzanie dostawcami. Użytkownik nie może edytować obecnego, ani utworzyć nowego dostawcy.

Utworzenie / Edycja dostawców

Zabroni edycji i tworzenia dostawców. Użytkownik może tylko zobaczyć utworzonych dostawców.

Udostępnij szablony produktów

Funkcja nie jest używana.

Utworzenie / Edycja szablonu produktów

Funkcja nie jest używana.

do góry