Import produktów

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Import produktów

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Grupowy import / export >

Za pośrednictwem chmury Dotykačka można importować i eksportować produkty i ich kategorie. Jeśli masz już utworzone produkty lub kategorie, eksport do pliku umożliwi Ci utworzenie ich kopii zapasowej i edycję. Jeżeli taki plik prawidłowo zaimportujesz z powrotem do chmury Dotykačka, automatycznie dojdzie do utworzenia nowych lub aktualizacji istniejących produktów i kategorii. Importować możesz wyłącznie plik w formacie .csv. Plik w formacie .xls należy przed importem zapisać w formacie .csv.

 

poznamka_icon

Procedurę importu / eksportu znajdziesz w nadrzędnym rozdziale.

 

Każdy produkt lub kategoria jest reprezentowana przez własny numer ID. Jeśli przeprowadzisz zmianę pozycji w pliku .csv, po imporcie zostanie zmieniona pozycja z takim samym numerem ID w chmurze Dotykačka a po synchronizacji także na systemie kasowym. Pozycje w importowanym pliku korespondują z właściwościami produktów.

Przyciski dla importu lub eksportu znajdują się w nagłówku strony w zakładce Spisy » Produkty.

Jeśli nie masz jeszcze utworzonych produktów i kategorii i chcesz je grupowo zaimportować, pobierz ten plik i zastąp przykładowe dane własnymi. Następnie zaimportuj plik. W jaki sposób przedstawia ten rozdział. Przykładowy plik jest również dostępny do pobrania w chmurze Dotykačka.

do góry

Opis kolumn w pliku importowym

Plik importowy dla produktów

externalId

Unikalny numer produktu (wybierz dowolny zestaw cyfr np. 101, 102 i kolejny). Każdy produkt musi mieć ten numer unikatowy. Nie można ponownie użyć numeru, który został już wcześniej wykorzystany dla usuniętego produktu.

productId

Nie uzupełniaj, kolumnę zostaw pustą. Służy dla wewnętrznej identyfikacji aktualizacji wpisu.

categoryId

Unikalny numer kategorii. Na podstawie tego numeru do produktu zostanie przypisana odpowiednia kategoria. Jeśli ID kategorii zostawisz pustą, produkt zostanie automatycznie przypisany do ogólnej kategorii Import. W przypadku, gdy chcesz produkt zaklasyfikować do nowej kategorii, uzupełnij categoryId jako dowolny unikalny numer dla każdej nowej kategorii.

categoryName

Nazwa kategorii, do której będzie należeć produkt

name

Nazwa produktu

ean

Kod EAN produktu

hexColor

Kod koloru w formacie HEX (np. #EED5D2). Kody poszczególnych kolorów znajdziesz tutaj.

subtitle

Krótka notatka produktu

description

Długi opis produktu

units

Jednostka ilości produktu. Domyślny stan to sztuki - Piece. (lista jednostek, których można użyć)

unitsmeasurement

Jednostka miary dla zastosowania na etykietach cenowych. Jeśli nie jest wprowadzone, podczas generowania etykiet cenowych będzie zastosowana jednostka domyślna - szt. Dotyczy packagingmeasurement, patrz niżej.

priceWithoutVAT

Cena sprzedaży produktu netto (np. 24,00 lub 24.00)

Tę kolumnę możesz pominąć, jeśli uzupełnisz cenę brutto priceWithVAT.

vat

Stawka VAT w formacie dziesiętnym z kropką lub przecinkiem (np. 1.21 dla 21 %, 1,15 dla 15 % lub 1 dla podmiotu niebędącego płatnikiem VAT)

priceWithVAT

Cena sprzedaży produktu brutto (np. 24,00 lub 24.00)

Tę kolumnę możesz pominąć, jeśli uzupełnisz cenę netto priceWithoutVAT.

display

Numer określający, czy produkt wyświetla się w zestawieniach produktów na ekranie głównym czy nie (1 lub 0 - wyświetlone/ukryte).

deleted

Numer oznaczający usunięty produkt (1 lub 0 - usunięty/nieusunięty). Po usunięciu produkt nie będzie on wyświetlany w kasie. Wartość domyślna to 0.

stockDeduct

Określa, czy produkt jest odliczany z magazynu czy nie. Np. w przypadku odliczania składników produkty sprzedaży nie są odliczane (1 lub 0 - jest odliczany/nie jest odliczany).

tagsList

Lista etykiet oddzielona przecinkiem bez spacji (np. etykieta1,etykieta2,etykieta3). By księgowo przypisać konto, przy produkcie (account assignment) dodaj etykietę z przedrostkiem -ac- (np. -ac-P00001).

notesList

Lista szybkich notatek lub wariantów produktu, oddzielonych przecinkiem bez spacji (np. rare,medium,well done)

sortOrder

Cały numer, który określa kolejność produktów w Dotykačce. Możesz użyć dowolnej serii cyfr (chwilowo nieobsługiwane)

onSale

Określa, czy produkt posiada rabat lub nie (1 lub 0 - rabat/bez rabatu).

discountPercent

Rabat w procentach stosowany jest dla produktu w przypadku, gdy jest onSale ustawiony na 1 (wartość rabatu lub 0)

points

Ilość punktów lojalnościowych, które zostaną doliczone klientowi podczas sprzedaży (wartość ujemna odlicza punkty).

plu

Kod PLU produktu (Można wprowadzić więcej kodów PLU do jednego produktu poprzez wprowadzenie kodów do jednej komórki. W ramach komórki każdy kod powinien być wprowadzony za pomocą użycia kombinacji klawiszy Ctrl + Enter.)

packaging

Ilość sztuk w opakowaniu (wartość domyślna to 1)

packagingmeasurement

Jednostka opakowania, która widnieje na etykietach cenowych. Jeśli wartość nie jest wprowadzona, podczas generowania etykiet cenowych domyślnie przypisana jest 1 szt.

currency

Waluta dla ceny produktu. Dla waluty zł należy użyć skrótu PLN.

marginmin

Minimalna marża (nie jest jeszcze stosowana, będzie wdrażana w następnych wersjach)

dnids

Numer listu przewozowego (nie jest jeszcze stosowany, będzie wdrażany w następnych wersjach)

eetsubjectId

Podmiot dla sprzedaży w ramach upoważnienia

margin

Minimalna marża na produkcie w procentach „10%” lub w „10” złotówkach

discountPermitted

Numer określający, czy w przypadku produktu są dopuszczone rabaty grupowe (1 lub 0 - rabaty dopuszczone/niedopuszczone).

requiresPriceEntry

Wymagaj wprowadzenia ceny (1 lub 0 - wymagać/nie wymagać)

requiresQuantityEntry

Wymagaj wprowadzenia ilości (1 lub 0 - wymagać/nie wymagać)

timeable

Kalkulować wartość w zależności od czasu (1 lub 0 - kalkulować/nie kalkulować)

fiscalizationdisabled

Określa, czy produkt zostanie rejestrowany (fiskalizowany) czy nie (1 lub 0 - nie fiskalizować/fiskalizować).

takeawayitem

Włącza (1) lub wyłącza (0) możliwość sprzedaży produktu na wynos.

stockoverdraft

Ustawia możliwość sprzedaży produktu, jeśli nie ma go w magazynie. Możliwe ustawienia: ALLOW (pozwól), WARN (ostrzeż) i DISABLE (wyłącz). Wartość domyślna to ALLOW.

jointsale

Jeżeli produkt ma aktywną sprzedaż wspólną (wartość 1), Dotykačka przy sprzedaży tego produktu doda na rachunek też produkty składowe. Sprzedaż wspólną używamy np. przy operowaniu z opakowaniami zwrotnymi. Ta opcja nie obowiązuje dla polskiego rynku. Opakowania zwrotne dla Polski opisano tutaj.

special

Oznacza specjalne produkty. Standardowa wartość to 0. Tylko dla wcześniej utworzonych specjalnych produktów będzie wynosić 1.

assembleditem

Oznacza wytwarzane produkty. Wartość standardowa to 0, w przypadku produkowanego wyrobu tutaj będzie 1.

Pola wymagane są pogrubione, pozostałe pozycje (dane) są dowolne. Wymagane kolumny muszą zawsze zawierać pewną wartość!

 

do góry


Obsługiwane jednostki

Jednostka jest określana w kolumnie units, unitsmeasurement i packaging. Należy ją podać w pliku importowym w podanym niżej angielskim formacie:

do góry