Import inwentaryzacji

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Import inwentaryzacji

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Grupowy import / export >

icon_inventura

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

 
Import inwentaryzacji można przeprowadzić w zakładce Magazyny » Zestawienie inwentaryzacji lub Magazyny » Stany magazynowe. Import plików z inwentaryzacją skoryguje ilości magazynowe dla poszczególnych produktów. Importować można wyłącznie plik w formacie .csv. Plik w formacie .xls należy przed importem zapisać w formacie .csv.

uziv_tip_icon

Inwentaryzację można przeprowadzić także ręcznie bezpośrednio w aplikacji Magazyn lub za pośrednictwem chmury Dotykačka.

 

Każdy produkt jest tutaj reprezentowany na podstawie jednej z 4 wartości. Jeśli dokonasz zmiany ilości magazynowej w pliku .csv, po imporcie zostanie zmieniona ilość dla produktu z tym samym numerem ID, zewnętrznym numerem ID lub kodem EAN / PLU.

W trakcie przetwarzania importu inwentaryzacji zostaje znaleziony odpowiedni produkt na podstawie wartości w kolumnach ean, plu, externalId lub productId i dla znalezionego produktu korygowana jest ilość magazynowa definiowana w kolumnie newQuantity (patrz opis kolumn w pliku importowym poniżej). W importowym pliku należy podać co najmniej jedną z wartości, na podstawie których produkt ma być wyszukiwany.

Jeśli w pliku importowym niektóre wartości są zduplikowane, odpowiednie produkty są wyszukiwane w następującej kolejności: 1. productId, 2. externalId, 3. ean lub plu. Jeśli zatem w trakcie importu wyszukane zostaną produkty z takim samym productId, sprawdzany jest także externalId i ponadto ean lub plu.

 

poznamka_icon

Procedurę importu / eksportu znajdziesz w nadrzędnym rozdziale.

 

Jak przeprowadzić import inwentaryzacji?

1_icon

Przejdź do zakładki Magazyny » Zestawienie inwentaryzacji lub Magazyny » Stany magazynowe i kliknij przycisk Inwentaryzacja 01 po prawej stronie na górze, w ten sposób wyświetli się możliwość inwentaryzacji. Teraz wybierz z menu 02 magazyn, dla którego chcesz przeprowadzić inwentaryzację i sprawdź możliwość importu przyciskiem Raport inwentaryzacji 03 .

clip0171

 

2_icon

Z menu rozwijanego najpierw wybierz właściwe kodowanie pliku. Przyciskiem Przeglądaj… 04 wybierz plik importowy w formacie .csv, a potem kliknij przycisk Wgraj 05. Klikając odnośnik sablona.csv pobierzesz wzorcowy plik importowy, który możesz skorygować, a następnie zaimportować.

clip0172

 

3_icon

Właściwie zaimportowany plik rozpoznasz zgodnie ze wskaźnikiem stanu zapisu.

clip0173

do góry

Opis kolumn w pliku importowym

Importowany plik dla kategorii

name

Nazwa produktu (tylko informacyjnie, podczas importu nie ma zastosowania)

ean*

kod EAN produktu

plu*

kod PLU produktu

externalId*

Numer kategorii produktu

productid*

Wewnętrzny numer produktu

newQuantity

Nowa ilość magazynowa produktu

Wymagane pozycje są pogrubione, pozostałe pozycje (dane) są opcjonalne.
*Musi zostać zdefiniowana co najmniej jedna z tych pozycji, ponieważ na podstawie tych danych (dane) wyszuka odpowiedni produkt do korekty ilości magazynowej.

do góry

Przykład prawidłowo przygotowanego pliku importowego dla inwentaryzacji

Na rycinie poniżej znajduje się przykład pliku importowego z dwoma produktami, dla których na podstawie productId dojdzie do korekty ilości magazynowej.

dulezite_sdeleni_icon

Jeśli w kasie istniałby jeszcze jeden produkt z takim samym ID, do jego importu by nie doszło, ponieważ kolejne kolumny nie są wypełnione i nie byłoby możliwości dalej zdecydować, o który konkretny produkt ze zgodnych chodzi. Dlatego w pliku importowym dobrze jest podać np. także kod EAN. Nazwa produktu została podana w pliku tylko dla przeglądu i przy samym imporcie nie ma zastosowania.

 

clip0174

do góry